HDU/HDOJ 1267 下沙的沙子有几粒?[DP]

题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1267

分析,这题其实是H和D的组合排列问题,只不过要考虑期间累计的H和D的数量关系。

用DP来做,可以推导出:

dp[i][j] = dp[i-1][j] + dp[i][j-1]

dp[][]前一个表示H的数量,后一个表示D的数量。

分上面那种情况是因为最后一个必然是H或者D,而此时可以考虑把新加的一个放在最后,因为假如加的是H,如果加在[i-1][j]中加入H,则最后一个依然是H或D,此时如果成立,那么依然属于[i-1][j]或[i][j-1]的情况。

所以推导出此递推关系。

以下是AC代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;
 
__int64 dp[22][22];// 前面是H,后面是D
 
int main()
{
  dp[1][1] = 1;
  dp[2][1] = 2;
  dp[1][2] = 0;
  for(int i=1; i<=20; ++i)
    dp[i][1] = i;
  for(int i=2; i<=20; ++i)
    for(int j=2; j<=20; ++j)
      if(i >= j)
        dp[i][j] = dp[i][j-1] + dp[i-1][j];
      else
        dp[i][j] = 0;
  int m, n;
  while(cin >> m >> n)
    cout << dp[m][n] << endl;
}

看见网上还有这种做法的:
f(m,n) =( ((m+n)!)/((m!)*n!) )*(1-n/(m+1))
代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int i,j,len=1,r=0,temp=0;
  int a[201][400]={0};
  a[1][0]=1;
  for(i=2;i<=200;i++)//求1……200的阶乘
  {
    for(j=0;j<len;j++)
      a[i][j] = a[i-1][j] * i;
    for(j=0,r=0;j<len;j++)
    {
      temp = a[i][j] + r;
      a[i][j] = temp % 10;
      r = temp /10;
    }
    while(r)
    {
      a[i][len++] = r%10;
      r /= 10;
    }
  }
  int m,n;
  while(cin>>m>>n)
  {
    r = 0;
    len = 400;//改成300就错了
    int b[500]={0};
    for(j=0;j<len;j++)
    {
      temp = a[m+n][j]*(m+1-n) + r;
      b[j] = temp % 10;
      r = temp /10;
    }
    while(r)
    {
      b[len++] = r%10;
      r /= 10;
    }
 
    for(j=len-1,r=0;j>=0;j--)
    {      //除法从高位到低位
      temp=r*10+b[j];
      b[j]=temp/(m+1);
      r=temp%(m+1);
    }
    while(!b[len])    //处理高位的零位
      len--;
 
    for(i=m;i>1;i--)//除m!
    {  
      for(j=len,r=0;j>=0;j--) 
        {      //除法从高位到低位
        temp=r*10+b[j];
        b[j]=temp/i;
        r=temp%i;
        }
      while(!b[len])    //处理高位的零位
      len--;
    }
 
    for(i=n;i>1;i--)//除n!
    {  
      for(j=len,r=0;j>=0;j--) 
        {      //除法从高位到低位
        temp=r*10+b[j];
        b[j]=temp/i;
        r=temp%i;
        }
      while(!b[len])    //处理高位的零位
      len--;
    }
 
    for(j=len;j>=0;j--)
      cout<<b[j];
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

发布者

Tanky Woo

Tanky Woo,[个人主页:https://tankywoo.com] / [新博客:https://blog.tankywoo.com]

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注