Tanky WooRSS

HDU/HDOJ 2552 三足鼎立

18 Jan 2011
这篇博客是从旧博客 WordPress 迁移过来,内容可能存在转换异常。

传送门:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2552

好吧,我承认这题很强大,很强大。。。

不要被他给你的arctan(x)公式给忽悠了。。。

这里用到了两个高中学的公式:

1.tan(a+b) = ( tan(a) + tan(b) ) / (1 - tan(a) * tan(b) )

2.tan( atan(x) ) = x

然后就是各种数学来推,最后可以推出,无论输入什么,结果都是1。。。。

#include 
#include 
#include 
using namespace std;


int main()
{
  int t;
  cin >> t;
  while(t--)
  {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << 1 << endl;
  }
}