Blog·Tanky WooABOUTRSS

SRM 495 DIV2

28 Jan 2011
这篇博客是从旧博客 WordPress 迁移过来,内容可能存在转换异常。

第二次参加,第一题再也没发生上次的悲剧了。

250: 5分钟看题,5分钟干掉。水题不多说:

class CarrotBoxesEasy{
public:
  int theIndex(vector carrots, int K)
  {
    int _max = -1;
    int idx = -1;
    for(int i=1; i<=K; ++i)
    {
      _max = -1;
      idx = -1;
      for(int j=0; j _max)
        {
          _max = carrots[j];
          idx = j;
        }
      --carrots[idx];
    }
    return idx;
  }
};

575: 其实也是水题,但是不知道为何被我想复杂了。 今天再做一次,发现很简单,可以用两个vector A和B,一个存储从最小开始的成立的队列,一个存储从最后开始的成立的队列,然后比较A,B相应元素,若相等,则等于这个值,否则当前位置等于-1.

#include 
#include 
#include 
#include 
using namespace std;

class ColorfulCards{
public:
  bool Is_prime(int n)
  {
    if(n==1)
      return 0;
    else if(n==2)
      return 1;
    else if(n==3)
      return 1;
    for(int i=2; i*i<=n; ++i)
      if(n%i==0)
        return 0;
    return 1;
  }

  vector theCards(int N, string colors)
  {
    //cout << "N=" << N << " ; " << colors << endl;
    vector beg, end, ans;
    int cnt = 1;
    for(int i=0; i=0; --i)
    {
      while( !( (colors[i]=='R'&&Is;_prime(cnt)) || (colors[i]=='B'&&!Is_prime(cnt)) ) )
        --cnt;
      end.push_back(cnt);
      --cnt;
    }
    //for(int i=0; i<end.size(); ++i)
    // cout << end[i] << endl;
    //cout << endl;

    for(int i=0; i<colors.size(); ++i)
      if(beg[i] == end[colors.size()-1-i])
        ans.push_back(beg[i]);
      else
        ans.push_back(-1);

    //for(int i=0; i<ans.size(); ++i)
      //cout << ans[i] << endl;
    return ans;

  }
};

这次增加了10几分。。。现在是953分了,下次争取干掉2题。。