Tanky WooRSS

HUD/HDOJ 1045 Fire Net(回溯)

05 May 2011
这篇博客是从旧博客 WordPress 迁移过来,内容可能存在转换异常。

题目传送门:

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1045

分析:

将一个NN的方块依次编号0...NN-1。 可以从0到N*N-1一直判定,假设当前点可以放大炮,则放上,并继续搜索,然后回溯。

AC代码:

#include 
using namespace std;

char map[4][4];
int _max;
int n;

bool fun(int x, int y)
{
  // 横向
  for(int i=y-1; i>=0; --i)
  {
    if(map[x][i] == '@')
      return 0;
    if(map[x][i] == 'X')
      break;
  }
  // 竖向
  for(int i=x-1; i>=0; --i)
  {
    if(map[i][y] == '@')
      return 0;
    if(map[i][y] == 'X')
      break;
  }
  return 1;
}

int solve(int k, int cnt)
{
  int x, y;
  if(k == n*n)
  {
    if(_max < cnt)
    {
      _max = cnt;
      return 0;
    }
  }
  else
  {
    x = k/n;
    y = k%n;
    if(map[x][y] == '.' && fun(x, y))
    {
      map[x][y] = '@';
      solve(k+1, cnt+1);
      map[x][y] = '.';
    }
    solve(k+1, cnt);
  }
}
int main()
{
  //freopen("input.txt", "r", stdin);
  while(cin >> n && n)
  {
    _max = 0;
    for(int i=0; i> map[i][j];
    solve(0, 0);
    cout << _max << endl;
  }
  return 0;
}