Blog·Tanky WooABOUTRSS

HDU/HDOJ 2151 Worm(DP)

23 Nov 2011
这篇博客是从旧博客 WordPress 迁移过来,内容可能存在转换异常。

题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2151

先开始用的BFS,结果爆栈了,然后换成DP~~~

#include 
#include 
using namespace std;

int N, P, M, T;

// dp[M][T];
// 表示在M时间上,走到T的方案数
// dp[M][T] = dp[M-1][T-1] + dp[M-1][T+1]
// 初始化dp[0][P] = 1;
int dp[105][105];

int main()
{
  while(cin >> N >> P >> M >> T)
  {
    memset(dp, 0, sizeof(dp));
    dp[0][P] = 1;
    for(int i=1; i<=M; ++i)
      for(int j=1; j<=N; ++j)
      {
        if(j-1 >= 1)
          dp[i][j] += dp[i-1][j-1];
        if(j+1 <= N)
          dp[i][j] += dp[i-1][j+1];
      }

    cout << dp[M][T] << endl;
  }
}

/*
int cnt;

void BFS(int vis, int time)
{
  if(time==M && vis==T)
  {
    ++cnt;
    return ;
  }
  if(vis == T)
    return;

  if(vis<1 || vis>N)
    return;

  if(vis >= 2)
    BFS(vis-1, time+1);
  if(vis <= N-1)
    BFS(vis+1, time+1);
}

int main()
{
  while(cin >> N >> P >> M >> T)
  {
    cnt = 0;
    BFS(P, 0);
    cout << cnt << endl;
  }
}
*/