Blog·Tanky WooABOUTRSS

HDOJ 2919 Adding Sevens

26 Jul 2010
这篇博客是从旧博客 WordPress 迁移过来,内容可能存在转换异常。

题目地址: http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2919

在timest的帮助下,终于AC了。

似乎第一次写超过100行的ACM题~~~

原来自己在大数相加时,在判断是否进位上错误了,

他给出了一组数据,107107+093=

也就是99+2=

这个答案应该是101

可我的却是01,也就是063010

后来看下代码才发现 :

我只想到了a+b后最高位大于等于10.

却没考虑到也可能是在处理前面的情况时,一直进位到最高位,而使最高位进位。

就如99+2,相加后是11和9,最高位9<10,但是11进位后导致9变成了10~~~

汗,还是自己对大数加法没有统一的好好写写,每次都是直接写的,经常把风格换来换去~~~

代码比较乱,写得很迷糊,变量名也没起好,乱糟糟的。

这里hash1数组是从7数码想10进制数转换的,而hash2是从10进制数向7数码转换的。

 #include 
#include 
using namespace std;
// Author: Tanky Woo
char input[110];
char A[50], B[50];
char A2D[15], B2D[15];
int C2D[15];
int a, b;
// 0-063
// 1-010
// 2-093
// 3-079
// 4-106
// 5-103
// 6-119
// 7-011
// 8-127
// 9-107
int hash1[128];
char *hash2[11] = {"063","010","093", "079", "106", "103","119","011", "127", "107"};
int main()
{
  hash1[63] = 0;
  hash1[10] = 1;
  hash1[93] = 2;
  hash1[79] = 3;
  hash1[106] = 4;
  hash1[103] = 5;
  hash1[119] = 6;
  hash1[11] = 7;
  hash1[127] = 8;
  hash1[107] = 9;
//---------------------
  while(scanf("%s", input) && strcmp(input, "BYE") != 0)
  {
    memset(A, 0, sizeof(A));
    memset(B, 0, sizeof(B));
    getchar();
    int jishu = 0;
    int k ;
    for(k = 0; input[k] != '+'; ++k)
      A[jishu++] = input[k];
    jishu = 0;
    k++;
    for(; input[k] != '='; ++k)
      B[jishu++] = input[k];
  // printf("A=%s B=%s\n", A, B);
    memset(A2D, 0, sizeof(A2D));
    memset(B2D, 0, sizeof(B2D));
  // printf("A=%s B=%s\n", A, B);

    // 把A转换成10进制数
    int cnt1 = 0, j = 0;
    int temp = 0;
    int i;
    for(i = 0; i <= strlen(A); ++i)  // 注意要多加一位,也就是<=,否则最后一次j==3无法判断
    {
      if(j == 3)
      {
        //printf("temp=%d\n", temp);
        A2D[cnt1++] = hash1[temp]+'0';
        temp = 0;
        j = 0;
      }
      temp *= 10;
      temp += A[i]-'0';
      j++;
    }

    // 把B转换成10进制数
    int cnt2 = 0;
    j = 0;
    temp = 0;
    for(i = 0; i <= strlen(B); ++i)
    {
      if(j == 3)
      {
      // printf("temp=%d\n", temp);
        B2D[cnt2++] = hash1[temp]+'0';
        temp = 0;
        j = 0;
      }
      temp *= 10;
      temp += B[i]-'0';
      j++;
    }
    //printf("%s %s\n", A2D, B2D);
    //reverse(B2D, B2D+cnt2);
    //reverse(A2D, A2D+cnt1);
    int a_temp[15], b_temp[15];
    memset(a_temp, 0, sizeof(a_temp));
    memset(b_temp, 0, sizeof(b_temp));
    int tot1 = 0;
    for(int i = strlen(A2D)-1; i >= 0; --i)
      a_temp[tot1++] = A2D[i]-'0';

    int tot2 = 0;
    for(int i = strlen(B2D)-1; i >= 0; --i)
      b_temp[tot2++] = B2D[i]-'0';
    //printf("%s %s\n", A2D, B2D);
    int tot = tot1>tot2? tot1:tot2;
    for(int i = 0; i < tot; ++i)
      a_temp[i] += b_temp[i];

    int len = tot;

    for(i = 0; i < tot; ++i)
    {
      if(i == tot-1 && a_temp[i]>=10)
        len++;
      if(a_temp[i] >= 10)
      {
        a_temp[i+1] += a_temp[i]/10;
        a_temp[i] %= 10;
      }
    }
    //-------------------------------

  // printf("len=%d\n", len);
  // for(int i = 0; i < len; ++i)
  //   printf("%d", a_temp[i]);
  // printf("\n");
    //-------------------------------
    printf("%s+%s=", A, B);
    for(int i = len-1; i >=0 ; --i)
      printf("%s", hash2[a_temp[i]]);
    printf("\n");

  }
  return 0;
}