Tanky WooRSS

HDOJ 2077 汉诺塔IV

05 Aug 2010
这篇博客是从旧博客 WordPress 迁移过来,内容可能存在转换异常。

题目地址:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2077

这2题差不多:http://www.wutianqi.com/?p=561


经过MiYu大神的指点,还是迷糊。

做汉诺塔3怪好的。。。。

过几天再想想~~~


#include 

using namespace std;
 // 2077
int arr[22];
int main()
{
  arr[1] = 1;
  for(int i=2; i<=20; i++)
  {
    arr[i] = arr[i-1]*3;
  }
  int nCases, nNum;
  cin >> nCases;
  while(nCases--)
  {
    while(cin >> nNum)
      cout << arr[nNum]+1 << endl;
  }

  return 0;
}